"UNI" Spółka Jawna

powstała dla szybkiej i profesjonalnej obsługi KLIENTA. to główne zadania działalno¶ci.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w UNI sp j.

 1. Administratorem Państwa danych jest UNI spółka jawna z siedzib± w Łodzi przy ulicy Polskich Kolei Państwowych 6 92-402 Łódź .NIP 728-25-65-128 Regon 100025860e-mail: clo@nibco.com.pl
 2. W sprawach zwi±zanych z danymi osobowymi proszę kontaktować   się z adresem mail clo@nibco.com.pl
 3. Administrator przetwarza dane na podstawie przesłanek wynikaj±cych z art.6 RODO
 4. Zawarcie ew. umów ich wykonanie , rozwi±zanie jak i czynności przygotowawcze do umów
 5. Czynności stosownie do udzielonej zgody
 6. Wykonywanie zadań w interesie publicznym w zakresie wynikaj±cym z przepisów prawa
 7. Wykonanie ci±ż±cych na administratorze obowi±zków prawnych np.: wystawianie mi przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych , udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa
 8. Do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w celu zawarcie i realizacji umowy klienta z administratorem niezbędne.
 10. Dane mog± być udostępnione innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usługi ( dostawcy usług transportowych , informatycznych , prawnych i księgowych
 11. Dane będ± przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń zwi±zanych z wykonaną usług± zlecon± przez klienta .
 12. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania .
 13. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych lub wycofania zgody.
 14. Klient ma również prawo do przenoszenia danych .
 15. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. Administrator informuje że dane będą przechowywane w myśl art. 22 ust 1i4 RODO